Proiecte de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a comunei Boghicea este structurată pe 7 componente:
 
1.În domeniul infrastructurii
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă la nivelul comunei;
 • realizarea unui sistem de canalizare şi static de epurare ape uzate;
 • realizarea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale la nivelul comunei;
 • implementarea pe teritoriul comunei a unui sistem de iluminare publică.
 • modernizarea şi dupa caz reabilitarea întregii reţele de drumuri comunale şi săteşti;
 • implementarea la nivelul comunei a unui sistem de managementul deseurilor;
 • teritoriul comunei nu este în totalitate acoperit de telefonia mobilă;
 • reabilitarea reţelei de telecomunicaţii;
 • reabilitarea reţelelor de transport energetic;
 
2. În domeniul mediului 
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • realizarea unui sistem centralizat de colectare selectivă şi tratare diferenţiată a deşeurilor la nivelul comunei;
 • implementarea unui program de educaţie ecologică a locuitorilor comunei; 
 • implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii;
 • realizarea unui sistem de canalizare şi static de epurare ape uzate;
 • modernizarea şi dupa caz reabilitarea întregii reţele de drumuri comunale şi săteşti;
 • implementarea unor proiecte pentru administrarea durabilă a pădurilor;
 • implementarea unor proiecte pentru încurajarea fermierilor să introducă sau să continue metode de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului şi a peisajului rural.
 • implementarea unor proiecte pentru menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
 • implementarea unor proiecte pentru sprijinirea agriculturii ecologice;
 • implementarea unor proiecte pentru protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în substanţe organice;
 • implementarea unor proiecte pentru protejarea resurselor de apa
 • prin limitarea scurgerii substantelor chimice de sinteza in
 • reteaua hidrografica si infiltrarea in apele subterane.
 • Implementarea unor proiecte pentru conservarea biodiversitatii
 • pe terenuri agricole prin crearea de habitate si coridoare de
 • circulatie (benzi inierbate);
 • Implementarea unor proiecte pentru extinderea suprafetei de
 • paduri prin impadurirea terenurilor agricole si ne-agricole (ca
 • prima impadurire) avand in vedere protectia mediului,
 • prevenirea dezastrelor naturale si diminuarea efectului schimbarilor climatic;
 • Implementarea unor proiecte pentru sprijinirea proprietarilor de paduri in derularea investitiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicata a padurilor;
 • Implementarea unor proiecte pentru extinderea si modernizarea drumurilor de exploatatie agricola si a drumurilor forestiere.
 
3.În domeniul economiei
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • sprijinirea înfiinţării , funcţionării şi dezvoltării microîntreprinderilor şi IMM-urilor care să producă şi să exporte;
 • dezvoltarea parteneriatul public-privat;
 • încurajarea investiţiilor în resursele umane ale IMM-urilor existente;
 • stimularea practicării meseriei tradiţionale de butnarie a micilor meseriaşi din comuna;
 • sprijinirea fermelor agricole de subzistentă şi încurajarea dezvoltării fermelor agricole comerciale şi a societăţilor agricole pe actiuni;
 
4. În domeniul resurse umane şi servicii sociale
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private pentru realizarea unei redistribuiri a populaţiei ocupate dinspre agricultură spre servicii şi industrie;
 • sprijinirea efectuării cursurilor de specializare de scurtă durată funcţie de nevoile mereu în schimbare ale pieţei forţei de muncă;
 • construirea în baza unui acord de parteneriat cu comunele învecinate a unui centru de consiliere şi de ajutorare a femeilor şi copiilor supuşi violenţei domestice şi pentru servicii integrate de consultanţă pentru persoane ce se auto-întreţin;
 • înfiinţarea unui centru de asistenţă socială în localitatea Boghicea.
 
5.În domeniul învăţământului, culturii, artei şi sportului. 
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • investiţii în infrastructura şcolilor din comună;
 • implementarea unui sistem IT în şcolile din comună şi racordarea la internet a şcolilor şi a comunităţii din comuna Boghicea;
 • construirea în baza unui acord de parteneriat cu comunele învecinate a unei baze sportive;
 • construirea a doua localuri noi de grădiniţă în satele Boghicea şi Slobozia.
 • modernizarea Căminului Cultural şi înfiinţarea : biblioteca comunală, muzeu sătesc şi atelier de sculptură în lemn-valorificare a potenţialului şi tradiţiilor existente
 
6.În domeniul sănătăţii
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • utilarea unui dispensar uman pentru asistenţă sanitară primară în regim ambulatoriu;
 • implementarea unor programe de instruire profilactică.
 
7. În domeniul turismului
În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat şi se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:
 • acţiuni de popularizare a pitorescului existent în comună;
 • încurajarea şi acordarea de facilitaţi investiţiilor menite a creşte potenţialul turistic al comunei;
 • acţiuni de informare a populaţiei cu privire la creditele pentru investiţii în turism de care ar putea beneficia.
 • stimularea dezvoltării amenajărilor piscicole;
 • înfiintarea de "stâni turistice".